Diabetes en diversiteit
Vanuit haar ambitie om de best mogelijke kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes te realiseren, heeft de NDF het thema ‘Diabetes en diversiteit’ benoemd als een programmalijn in haar meerjarenbeleidsplan. De Jan van Ooijenstichting is hierbij een vaste samenwerkingspartner. 

Met de programmalijn focust de NDF op de ondersteuning van mensen met diabetes met een kwetsbare positie in de samenleving. Zij vallen vaak tussen wal en schip omdat de huidige zorg en het hieraan gerelateerde ondersteuningsaanbod veelal gericht is op de blanke, redelijk tot goed opgeleide, volwassen Nederlander. Echter, wanneer wordt gekeken naar de cijfers over diabetes type 2 kan gesteld worden dat deze aandoening bovengemiddeld voorkomt bij mensen met een lage sociaal economische status, ouderen en mensen van een niet westerse-afkomst. Ook bij kinderen neemt diabetes type 2 toe. Bij deze groepen speelt daarnaast laaggeletterdheid een aanzienlijke rol, mensen begrijpen de aan hen verstrekte informatie onvoldoende waardoor zij deze niet adequaat kunnen verwerken en/of toepassen. Wat een direct negatief effect heeft op het succes van de behandeling en ondersteuning.

De NDF wil hierin verandering brengen door het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod op maat, zowel voor de behandelaar als voor de (potentiële) patiënt met diabetes. Deze website is hiervan een voorbeeld. Novo Nordisk is maatschappelijk partner van deze website.

Totstandkoming website
In 2016 startte een inventarisatie onder behandelaars in de 1e en 2e lijn over hoe zij de zorg en ondersteuning vormgeven aan mensen van niet westerse-afkomst én waaraan zij behoefte hebben. Conclusie is dat elke behandelaar - geen enkele uitgezonderd! - zijn uiterste best doet om kwetsbare groepen te ondersteunen. De betrokkenheid is opvallend groot, de frustratie soms ook. Behandelaars gebruiken voor het grootste deel hun eigen ervaring om met de doelgroep om te gaan en voorlichting te geven. Elke behandelaar ervaart - in meer of mindere mate - een taalbarrière. Een greep uit de overige bevindingen: patiënten hebben een zeer lage basiskennis over diabetes en de Nederlandse gezondheidszorg; er spelen bij de doelgroep vaak sociale problemen die als veel urgenter worden ervaren dan “de diabetes, die er gewoon bij hoort”. En gedeelde besluitvorming is deze groep vanuit de cultuur niet gewend. Vanuit de behandelaars was en is er grote behoefte aan eenvoudige informatie met veel plaatjes en in meerdere talen. De informatie die bestaat, is te moeilijk te vinden en de betrouwbaarheid is ook niet altijd bekend.

Deze uitkomsten vormden de basis van deze website. Met als hoofddoel de beschikbaarheid & betrouwbaarheid van relevante, eenvoudige, meertalige informatie gericht op de ondersteuning van mensen met diabetes & een niet-westerse afkomst. De informatie is inhoudelijk beoordeeld door deskundigen uit het (diabetes)veld zoals POH-ers, internisten, huisartsen, dvk’s en diëtisten. Ook experts op het gebied van lage gezondheidsvaardigheden gaven input. De selectie die zij hebben gemaakt, is nu terug te vinden op de website. 

Met diversiteitindiabetes.nl wordt een stap gezet richting meer zorg op maat voor mensen met diabetes en een niet-westerse afkomst. 

Nederlandse Diabetes Federatie
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. De federatie telt tien lidorganisaties en zet zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes. Daarnaast treedt de koepel op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het diabetesveld tegenover de overheid, de media en tal van partijen in de zorgsector en daarbuiten. De NDF heeft, samen met haar leden en (bedrijfs)partners, hoge ambities om de diabeteszorg en -preventie toekomstbestendig te maken en kwalitatief verder te ontwikkelen. Goede, integrale zorg en voorlichting - dichtbij huis & op maat - voor mensen met diabetes staan hierbij centraal. Meer informatie is te vinden op www.diabetesfederatie.nl 

 

NDF logoJPG v Ooijen St logo